OKTIG rendszer intézményi igénylő felület - BELÉPÉS »
 
 

A TANULÓI ÉS PEDAGÓGUS AZONOSÍTÓ SZÁMRÓL

 

A tanulói, pedagógus azonosító szám jogszabályi háttere a 20/1997. (II.13.) Korm. rendeletből áll.

20/1997. (II.13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

Az azonosító szám igénylése és kiadása

12/D. § (1) A pedagógus-munkakörben, illetve a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, a pedagógiai előadó vagy a pedagógiai szakértő munkakörben foglalkoztatott pedagógust az intézményvezető tizenöt napon belül bejelenti az Irodának az azonosító szám igénylése céljából. Az azonosító szám igénylése a 12/F. §-ban meghatározott módon történik. Az Iroda tízjegyű azonosító számmal látja el a pedagógust, amelyről térítésmentesen - a pedagógus nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének egyidejű feltüntetésével - igazolást állít ki. Az igazolást az Iroda a bejelentéstől számított hatvan napon belül megküldi az intézménynek, amely a beérkezéstől számított tizenöt napon belül a pedagógusnak átadja.

(2) A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklet A közoktatás információs rendszere alcímének 4. pontjában felsorolt adatokban történő változást a munkáltató a változást követő tizenöt napon belül közli az Irodával. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolás helyett, illetve az igazolás tartalmát érintő adatváltozás esetén a pedagógus bejelentése alapján a munkáltató - az azonosító szám megváltoztatása nélkül - térítésmentesen igazolást állít ki a bejelentéstől számított 15 napon belül.

(3) Az azonosító szám a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon kezelhető és használható fel. Az azonosító szám képzésének szabályait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt pedagógus foglalkoztatása megszűnik, a munkáltató a jogviszony megszűnését a megszűnéstől számított tizenöt napon belül bejelenti az Irodának. Amennyiben a pedagógus másik közoktatási feladatot ellátó intézménnyel jogviszonyt nem létesít, az Iroda a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidővel törli az adatait a nyilvántartásból. Ha e határidő lejárta után újból közoktatási feladatot ellátó intézménnyel jogviszonyt létesít, a pedagógust új azonosító számmal kell ellátni az e rendeletben meghatározott eljárás szerint.

12/E. § (1) A tanulói jogviszonyt első alkalommal létesítő tanuló adatait a 12/F. §-ban meghatározott módon a közoktatási feladatot ellátó intézmény vezetője a beiratkozást követő tizenöt napon belül megküldi az Irodának az azonosító szám kiadása céljából. Az Iroda a tanulót tízjegyű azonosító számmal látja el, amelyről térítésmentesen - a tanuló nevének, születési helyének és idejének, anyja nevének egyidejű feltüntetésével - igazolást állít ki. Az igazolást az Iroda minden év szeptember 1-jéig megküldi az intézménynek, amely azt a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőjének tizenöt napon belül átadja. Az ettől eltérő időpontban első alkalommal tanulói jogviszonyt létesítő tanulót - az e bekezdésben meghatározott módon - az intézményvezető a tanulói jogviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül az Irodának bejelenti azonosító szám igénylése céljából. Az igazolást az Iroda a bejelentéstől számított hatvan napon belül megküldi az intézménynek, amely a beérkezéstől számított tizenöt napon belül átadja azt a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőjének.

(2) A közoktatásról szóló törvény 2. számú melléklet A közoktatás információs rendszere alcímének 6. pontjában felsorolt adatokban történő változást az intézményvezető a változást követő tizenöt napon belül közli az Irodával. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott igazolás helyett, illetve az igazolás tartalmát érintő adatváltozás esetén a tanuló bejelentése alapján az intézményvezető - az azonosító szám megváltoztatása nélkül - térítésmentesen igazolást állít ki a bejelentéstől számított 15 napon belül.

(3) Az azonosító szám a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott módon kezelhető és használható fel. Az azonosító szám képzésének szabályait e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(4) A tanulói jogviszony megszűnését az intézmény vezetője a megszűnéstől számított tizenöt napon belül közli az Irodával. Az Iroda a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletében szabályozott határidővel törli a tanuló adatait a nyilvántartásból. Ha e határidő lejárta után a tanuló újból tanulói jogviszonyt létesít, új azonosító számmal kell ellátni az e rendeletben meghatározott eljárás szerint.

12/F. § (1) Az azonosító számok kiadásához szükséges - az Iroda felé teljesítendő - adatszolgáltatás és hitelesítés módjai:

a) kizárólag papír alapon, az Irodától igényelhető adatlapon, az intézményvezető cégszerű aláírásával hitelesítve;

b) elektronikus és papír alapon, az intézményvezető cégszerű aláírásával hitelesítve az elektronikus változattal megegyező adattartalmú, kinyomtatott adatlapot; az elektronikus kitöltéséhez és kinyomtatásához, valamint az elektronikus formában történő beküldéshez szükséges szoftvereszközöket az Iroda térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére;

c) elektronikus alapon, az intézményvezető fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesítve az elektronikus kitöltéséhez, valamint az elektronikus formában történő beküldéshez szükséges szoftvereszközöket az Iroda térítésmentesen bocsátja az intézmények rendelkezésére.

(2) Amennyiben a közoktatási intézmény rendelkezik internetes hozzáféréssel, az adatszolgáltatás és hitelesítés elektronikus módját köteles alkalmazni. A fokozott biztonságú elektronikus aláírással nem rendelkező intézmények esetében az (1) bekezdés b) pontja szerinti papír alapú hitelesítés alkalmazható. Ha a közoktatási intézmény nem rendelkezik internetes hozzáféréssel, azonban az informatikai eszközeinek beszerzéséhez a központi költségvetésből az adatszolgáltatást megelőző öt évben támogatásban részesült, az elektronikus adatszolgáltatást és hitelesítési módot kell alkalmaznia.